અનુયાયીઓ

રવિવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2013

શાળાના દાતાઓ

શાળાના દાતાઓ

શાળાના ભામાશા ની યાદી
ક્રમ
દાતાનું નામ
દાનની વિગત
દનની રકમ
એસ.બી.આઈ,ફુવારા શાખા,ડીસા
આરો પ્લાન
૯૫૦૦/-
શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી
શ્રી હરેશભાઈ તગાજી જોષી
પાણીની પરબ
બાંધકામ ૯૭૦૦૦/ વોટર કુલર-૩૨૦૦૦/-
મોટર+ટાંકી-૯૮૦૦/-
૧૩૮૮૦૦/-
શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી
શ્રી હરેશભાઈ તગાજી જોષી
સમુહ ભોજન
૨૫૦૦૦/-
શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી
આર્થીક સહાય
૨૦૦૦૦
શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી
વિદ્યાર્થીઓને દફતર
૪૧૬૫૦

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો